وام نیکو یک صندوق قرض‌الحسنه دوستانه که با هدف پاسداشت و اجرای سنت قرض‌الحسنه راه اندازی شده و اعضا با پرداخت حق ماهانه، وام بدون بهره، بدون کارمزد و بدون ضامن دریافت می‌کنند. http://vamenikoo.ir 2020-10-28T07:25:04+01:00 text/html 2020-10-28T00:07:54+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت صد و هشتمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/141 <div align="justify"><font size="2">&nbsp;با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هشتمین وام نیکو پرداخت شد.<br><br>صد و هشتمین وام نیکو به مبلغ پنج میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم طاهره بشاورز واریز گردید.</font></div><div align="justify"><br></div><div align="center"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN108.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2020-10-28T00:05:37+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت صد و هفتمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/140 <div align="justify"><font size="2">&nbsp;با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هفتمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">صد و هفتمین وام نیکو به مبلغ پنج میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم سمیرا مردانی واریز گردید.</font><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN107.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></div><br></div> text/html 2020-10-27T23:58:57+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت صد و ششمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/138 <div align="justify"><font size="2">یا یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و ششمین وام نیکو پرداخت شد.<br><br>صد و ششمین وام نیکو به مبلغ پانزده میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای مصطفی شجاع‌آب واریز گردید.<br><br>ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN106.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2020-10-01T03:50:30+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت صد و پنجمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/137 <div align="justify"><font size="2"> یا یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">صد و پنجمین وام نیکو به مبلغ پانزده میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به آقای </font><font size="2"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سیدحامد آل‌یاسین</font></font> تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم سیده ام‌البنین میرحسینی واریز گردید.</font><br><br><font size="2">ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.</font><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN105.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></div><br></div> text/html 2020-10-01T03:48:38+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت صد و چهارمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/136 <div align="justify"><font size="2"> با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و چهارمین وام نیکو پرداخت شد.<br><br>صد و چهارمین وام نیکو به مبلغ پنج میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم محبوبه غزنوی واریز گردید. <br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN104.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2020-10-01T03:47:06+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت صد و سومین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/135 <div align="justify"><font size="2"> با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و سومین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">صد و سومین وام نیکو به مبلغ پنج میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم عظیمه زارع واریز گردید. <br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN103.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2020-09-24T09:21:58+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو معرفی وام نیکو برای استوری و استاتوس http://vamenikoo.ir/post/134 [http://www.aparat.com/v/ahTVR] text/html 2020-09-05T07:04:40+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت صد و دومین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/133 <div align="justify"><font size="2"> یا یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و دومین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">صد و دومین وام نیکو به مبلغ پانزده میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به خانم سیده ام‌البنین میرحسینی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به&nbsp; آقای سیدحامد آل‌یاسین واریز گردید.</font><br><br><font size="2">ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN102.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2020-07-28T10:30:43+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت صد و یکمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/132 <div align="justify"><font size="2"> با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و یکمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">صد و یکمین وام نیکو به مبلغ پنج میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای مصطفی شکوه‌زاده واریز گردید. <br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN101.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2020-07-28T10:28:32+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت صدمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/131 <div align="justify"><font size="2"> با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صدمین وام نیکو پرداخت شد.<br><br></font></div><div align="justify"><font size="2">صدمین&nbsp; وام نیکو به مبلغ پنج میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم میم پ واریز گردید. <br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN100.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2020-06-30T09:08:33+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت نود و نهمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/130 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» نود و نهمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">نود و نهمین وام نیکو به مبلغ پنج میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به آقای حامد اشرفی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم نجمه اشرفی واریز گردید. <br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN99.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2020-06-30T09:07:22+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت نود و هشتمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/129 <div align="justify"><font size="2"> با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» نود و هشتمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">نود و هشتمین وام نیکو به مبلغ پنج میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به آقای علیرضا اشرفی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم نجمه اشرفی واریز گردید. <br><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN98.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2020-05-27T23:06:13+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت نود و هفتمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/128 <font size="2"> با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» نود و هفتمین وام نیکو پرداخت شد.<br><br></font><div><font size="2">نود و هفتمین وام نیکو به مبلغ پنج میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای مجتبی پناهی واریز گردید. <br></font></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN97.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div> text/html 2020-05-27T23:04:55+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت نود و ششمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/127 <div align="justify"><font size="2"> یا یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» نود و ششمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">نود و ششمین وام نیکو به مبلغ پانزده میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم مینا عابدان‌زاده واریز گردید.</font><br><br><font size="2">ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN96.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2020-05-08T09:05:06+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو موشن گرافیک وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/126 <div id="8214185595"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/5Z8Jy?data[rnddiv]=8214185595&amp;data[responsive]=yes"></script></div>