وام نیکو یک صندوق قرض‌الحسنه دوستانه که با هدف پاسداشت و اجرای سنت قرض‌الحسنه راه اندازی شده و اعضا با پرداخت حق ماهانه، وام بدون بهره، بدون کارمزد و بدون ضامن دریافت می‌کنند. http://vamenikoo.mihanblog.com 2019-09-14T05:34:25+01:00 text/html 2019-09-08T02:04:09+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هشتاد و چهارمین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/113 <div align="justify"><font size="2"> &nbsp;با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هشتاد و چهارمین وام نیکو پرداخت شد.<br><br>هشتاد و چهارمین وام نیکو به مبلغ چهار میلیون و پنجاه هزار تومان طبق نوبت به آقای علی‌اکبر دهقانی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم صدیقه قاسمی واریز گردید.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN84.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2019-09-08T02:01:46+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هشتاد و سومین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/112 <div align="justify"><font size="2"> با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هشتاد و سومین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br></div><div align="justify"><font size="2">هشتاد و سومین وام نیکو به مبلغ چهار میلیون و پنجاه هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم هاجر طالبی واریز گردید.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN83.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div> text/html 2019-07-30T11:04:34+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هشتاد و دومین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/111 <div align="justify"><font size="2"> یا یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هشتاد و دومین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">هشتاد و دومین وام نیکو به مبلغ دوازده میلیون و صدوپنجاه هزار تومان طبق نوبت به خانم مریم کرمی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب آقای مصطفی شجاع‌آب واریز گردید.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2">ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.<br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN82.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2019-05-30T09:46:35+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هشتاد و یکمین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/110 <div align="justify"><font size="2"> یا یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هشتاد و یکمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">هشتاد و یکمین وام نیکو به مبلغ دوازده میلیون و صدوپنجاه هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای مصطفی شجاع‌آب واریز گردید.</font><br><br><font size="2">ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN81.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2019-04-26T11:19:27+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هشتادمین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/109 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هشتادمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br></div><div align="justify"><font size="2">هشتادمین وام نیکو به مبلغ چهار میلیون و پنجاه هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای سیدحامد آل‌یاسین واریز گردید.</font></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN80.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></div> text/html 2019-03-27T23:15:24+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هفتاد و نهمین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/108 <div align="justify"><font size="2"> با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هفتاد و نهمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">هفتاد و نهمین وام نیکو به مبلغ چهار میلیون و پنجاه هزار تومان طبق نوبت به حساب خام محبوبه غزنوی واریز گردید.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN79.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2019-03-27T23:13:13+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هفتاد و هشتمین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/107 <div align="justify"><font size="2"> با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هفتاد و هشتمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">هفتاد و هشتمین وام نیکو به مبلغ چهار میلیون و پنجاه هزار تومان طبق نوبت به حساب خام عظیمه زارع واریز گردید.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN78.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></font></div> text/html 2019-03-09T23:57:07+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو گزارش سال ۹۷ http://vamenikoo.mihanblog.com/post/106 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش‌نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت هفتاد و هفتمین وام نیکو&nbsp; پرداخت وام به اعضا در سال ۹۷، پایان یافت.</font><br><font size="2">&nbsp;</font><br><font size="2">طبق نظر اکثریت اعضا (۸۴ درصد) از سال آینده، حق ماهانه به ۷۵ هزار تومان افزایش یافته و مبلغ وام، چهار میلیون و پنجاه هزار تومان تعیین شده که به اقساط&nbsp; ۳۰ ماهه و ۱۳۵ هزار تومانی تقسیم شده‌اند.</font><br><br><font size="2">&nbsp;حال نگاهی داریم به عملکرد پرداخت وام در سال ۹۷:</font><br><font size="2">تعداد وام پرداختی: <b>۴+۱۵ وام نیکو</b></font><br><font size="2">کل مبلغ وام پرداختی: <b>۶۹ میلیون تومان</b></font><br><font size="2">میزان حق ماهانه هر سهم تا کنون: <b>۲۴۹۰ هزار تومان </b></font><br></div> text/html 2019-03-01T13:35:31+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هفتاد و هفتمین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/105 <div align="justify"><font size="2"> با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هفتاد و هفتمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">هفتاد و هفتمین وام نیکو به مبلغ شش میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم سیده ام‌البنین میرحسینی واریز گردید.</font><br><br><font size="2">ایشان دارای دو سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز دو برابر است.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN77.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2019-01-30T11:24:55+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هفتاد و ششمین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/104 <div align="justify"><font size="2">یا یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» همچنین با کمک خیرین نیک‌اندیش، هفتاد و ششمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">هفتاد و ششمین وام نیکو به مبلغ نه میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم مینا عابدان‌زاده واریز گردید.</font><br><br></div><div align="justify"><font size="2">ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.</font></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN76.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></div> text/html 2019-01-04T14:58:56+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هفتاد و پنجمین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/103 <div align="justify"> <font size="2">&nbsp;یا یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هفتاد و پنجمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br></div><div align="justify"><font size="2">هفتاد و پنجمین وام نیکو به مبلغ سه میلیون تومان طبق نوبت به آقای حامد اشرفی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم نجمه اشرفی واریز گردید.</font></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN75.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></div> text/html 2019-01-04T03:43:03+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هفتاد و چهارمین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/102 <div align="justify"><font size="2"> یا یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هفتاد و چهارمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br></div><div align="justify"><font size="2">هفتاد و چهارمین وام نیکو به مبلغ سه میلیون تومان طبق نوبت به آقای علیرضا اشرفی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم نجمه اشرفی واریز گردید.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN74.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2019-01-04T03:40:29+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هفتاد و سومین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/100 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هفتاد و سومین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">هفتاد و سومین وام نیکو به مبلغ سه میلیون تومان طبق نوبت به حساب آقای مجتبی پناهی واریز گردید.</font><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN73.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></div><br><br> text/html 2018-11-30T14:11:37+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هفتاد و دومین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/99 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هفتاد و دومین وام نیکو پرداخت شد.<br><br></font></div><div align="justify"><font size="2">هفتاد و دومین وام نیکو به مبلغ سه میلیون تومان طبق نوبت به حساب آقای مرتضی غلام‌پور واریز گردید.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN72.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="bottom"></div> text/html 2018-11-03T23:34:34+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هفتاد و یکمین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/98 <div align="justify"><font size="2"> با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هفتاد و یکمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">هفتاد و یکمین وام نیکو به مبلغ سه میلیون تومان طبق نوبت به خانم فریده کیانی‌فرد تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم نجمه اشرفی واریز گردید.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN71.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div>