وام نیکو یک صندوق قرض‌الحسنه دوستانه که با هدف پاسداشت و اجرای سنت قرض‌الحسنه راه اندازی شده و اعضا با پرداخت حق ماهانه، وام بدون بهره، بدون کارمزد و بدون ضامن دریافت می‌کنند. http://vamenikoo.mihanblog.com 2019-12-06T14:44:10+01:00 text/html 2019-12-06T03:53:05+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت نود و یکمین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/120 <div align="justify"><font size="2"> با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» نود و یکمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">نود و یکمین وام نیکو به مبلغ چهار میلیون و پنجاه هزار تومان طبق نوبت به آقای محمدصادق شهسوار تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب آقای علی‌اکبر دهقانی واریز گردید. <br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN91.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2019-12-06T03:47:41+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت نودمین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/119 <div align="justify"><font size="2"> با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» نودمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">نودمین وام نیکو به مبلغ چهار میلیون و پنجاه هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم فاطمه حاتمی زرگران واریز گردید.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN90.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2019-11-11T03:10:24+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هشتاد و نهمین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/118 <div align="justify"><font size="2"> با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هشتاد و نهمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">هشتاد و نهمین وام نیکو به مبلغ چهار میلیون و پنجاه هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای محمدمهدی شهسوار واریز گردید.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN89.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2019-11-11T03:08:36+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هشتاد و هشتمین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/117 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هشتاد و هشتمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">هشتاد و هشتمین وام نیکو به مبلغ چهار میلیون و پنجاه هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای عباس فرج‌زاده واریز گردید.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN88.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2019-11-11T03:06:04+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هشتاد و هفتمین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/116 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هشتاد و هفتمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br></div><div align="justify"><font size="2">هشتاد و هفتمین وام نیکو به مبلغ چهار میلیون و پنجاه هزار تومان طبق نوبت به خانم صدیقه قاسمی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب آقای محمدصادق شهسوار واریز گردید.</font></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN87.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></div> text/html 2019-10-06T02:52:29+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هشتاد و ششمین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/115 <div align="justify"><font size="2"> &nbsp;با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هشتاد و ششمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">هشتاد و ششمین وام نیکو به مبلغ چهار میلیون و پنجاه هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم نجمه اشرفی واریز گردید.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN86.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2019-10-06T02:50:56+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هشتاد و پنجمین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/114 <div align="justify"><font size="2"> &nbsp;با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هشتاد و پنجمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">هشتاد و پنجمین وام نیکو به مبلغ چهار میلیون و پنجاه هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای علی مهتابی واریز گردید.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN85.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2019-09-08T06:34:09+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هشتاد و چهارمین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/113 <div align="justify"><font size="2"> &nbsp;با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هشتاد و چهارمین وام نیکو پرداخت شد.<br><br>هشتاد و چهارمین وام نیکو به مبلغ چهار میلیون و پنجاه هزار تومان طبق نوبت به آقای علی‌اکبر دهقانی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم صدیقه قاسمی واریز گردید.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN84.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2019-09-08T06:31:46+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هشتاد و سومین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/112 <div align="justify"><font size="2"> با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هشتاد و سومین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br></div><div align="justify"><font size="2">هشتاد و سومین وام نیکو به مبلغ چهار میلیون و پنجاه هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم هاجر طالبی واریز گردید.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN83.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div> text/html 2019-07-30T15:34:34+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هشتاد و دومین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/111 <div align="justify"><font size="2"> یا یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هشتاد و دومین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">هشتاد و دومین وام نیکو به مبلغ دوازده میلیون و صدوپنجاه هزار تومان طبق نوبت به خانم مریم کرمی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب آقای مصطفی شجاع‌آب واریز گردید.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2">ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.<br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN82.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2019-05-30T14:16:35+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هشتاد و یکمین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/110 <div align="justify"><font size="2"> یا یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هشتاد و یکمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">هشتاد و یکمین وام نیکو به مبلغ دوازده میلیون و صدوپنجاه هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای مصطفی شجاع‌آب واریز گردید.</font><br><br><font size="2">ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN81.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2019-04-26T15:49:27+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هشتادمین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/109 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هشتادمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br></div><div align="justify"><font size="2">هشتادمین وام نیکو به مبلغ چهار میلیون و پنجاه هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای سیدحامد آل‌یاسین واریز گردید.</font></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN80.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></div> text/html 2019-03-28T03:45:24+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هفتاد و نهمین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/108 <div align="justify"><font size="2"> با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هفتاد و نهمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">هفتاد و نهمین وام نیکو به مبلغ چهار میلیون و پنجاه هزار تومان طبق نوبت به حساب خام محبوبه غزنوی واریز گردید.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN79.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2019-03-28T03:43:13+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو پرداخت هفتاد و هشتمین وام نیکو http://vamenikoo.mihanblog.com/post/107 <div align="justify"><font size="2"> با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هفتاد و هشتمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">هفتاد و هشتمین وام نیکو به مبلغ چهار میلیون و پنجاه هزار تومان طبق نوبت به حساب خام عظیمه زارع واریز گردید.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN78.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></font></div> text/html 2019-03-10T03:27:07+01:00 vamenikoo.mihanblog.com وام نیکو گزارش سال ۹۷ http://vamenikoo.mihanblog.com/post/106 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش‌نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت هفتاد و هفتمین وام نیکو&nbsp; پرداخت وام به اعضا در سال ۹۷، پایان یافت.</font><br><font size="2">&nbsp;</font><br><font size="2">طبق نظر اکثریت اعضا (۸۴ درصد) از سال آینده، حق ماهانه به ۷۵ هزار تومان افزایش یافته و مبلغ وام، چهار میلیون و پنجاه هزار تومان تعیین شده که به اقساط&nbsp; ۳۰ ماهه و ۱۳۵ هزار تومانی تقسیم شده‌اند.</font><br><br><font size="2">&nbsp;حال نگاهی داریم به عملکرد پرداخت وام در سال ۹۷:</font><br><font size="2">تعداد وام پرداختی: <b>۴+۱۵ وام نیکو</b></font><br><font size="2">کل مبلغ وام پرداختی: <b>۶۹ میلیون تومان</b></font><br><font size="2">میزان حق ماهانه هر سهم تا کنون: <b>۲۴۹۰ هزار تومان </b></font><br></div>